KGF Kredisi Alacak Olanlara Müjde!

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki günlerde hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye 40 milyar TL kefalet limiti tahsis etti. Mükellefler arasında KGF kredisi olarak bilinen bu kredi, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla, KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere, 31.12.2020 tarihine kullandırılacak.

KGF Başvurularında Vergi ve SGK Borcu Olmama Şartı Aranmayacak

Hatırlanacağı üzere, önceki yıllarda Kredi Garanti Fonu destekli kredi kullanan İşletmelerden, 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın, 4/1-a,2. maddesine istinaden, “Vergi borcu yoktur ve SGK Borcu yoktur” yazıları istenmekte idi.

  • 30 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 681 sayılı Kararın 2 inci maddesine istinaden, 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın, 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 4- (1) 

a)

b) Yararlanıcının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.

  • 30.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2325 sayılı Kararla, 2016/9538 sayılı Kararın üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinde değişiklik yapılarak, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına atıf yapılan bölüm aşağıdaki şekilde maddeden çıkarıldı.

“MADDE 4- (1) 

a)

b) Yararlanıcının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.

  • Yine 30.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2325 sayılı Karara aşağıdaki şekilde GEÇİCİ MADDE eklenerek, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının b bendende yer alan, İşletmelerin, vergi ve sigorta prim borcu olmaması şartı, 31.12.2020 tarihine kadar kaldırıldı.

GEÇİCİ MADDE 6- Kurum tarafından verilecek yeni kefaletlerde üncü maddenin birinci fıkrasının b bendinde yer alan koşul, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2020 tarihine kadar aranmaz.

Sonuç olarak; İşletmeler tarafından, 30.03.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri arası yapılacak KGF Kredisi başvurularında, gerek Vergi borcu gerekse SGK borcu olmama şartı aranmayacaktır.