Kategori Arşivleri: KÖŞE YAZILARI

Mesleki uzmanlık alanım ve güncel konular üzerinde kaleme aldığım ve bir çok internet sitesinde yer alan köşe yazılarım.

Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnalar başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı,” […]

Maliye Görüş Değiştirdi! Akıllı Telefonlar İçin Amortisman Oranı, %33,33 Olarak Dikkate Alınacak

Bilindiği üzere, 365 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, cep telefonlarının amortisman süresi 3 yıl, amortisman oranı da  %33,33 olarak belirlenmişti. Ancak, E. Öğretim Görevlisi Koray ATEŞ’in 25.04.2014 tarihli yazısına konu ettiği, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 11.12.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.04.99.16.01./01-MUK-53 sayılı Özelgesinde, akıllı telefonların el bilgisayarı olarak kabul edildiği ve amortisman süresinin 4 yıl amortisman oranının ise %25 olması gerektiğini belirtmişti. Yine, 27/03/2013 […]

İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine kur farkı uygulamasında imalatçının ihraç kaydıyla satışına istinaden iadesini istediği KDV tutarı ihracatçı tarafından aleyhine düzenlenen faturaya isabet eden KDV kadar azalmaktadır. Bir başka deyişle iadesini istediği KDV tutarını aleyhine düzenlenen kur farkına isabet eden KDV kadar azaltmaktadır. Uygulamada bazı imalatçı mükellefler beyannamelerini verdikten sonra aleyhe ilişkin oluşan kur farkları nedeniyle […]

Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının aylık olarak mahsuben iade hakkı bulunmaktadır. Ancak indirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak yıl içinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, izleyen yılın Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede […]

Ödenmeyen SGK Primleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son dönemlerde ödenmeyen sigorta primleri ile ilgili; ödenmeyen SGK primine ait sadece işveren payının mı yoksa hem işçi hem işveren payının mı kanunen kabul edilmeyen giderlere atılıp atılmayacağı konusunda tereddüt yaşanmaktadır. Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Kanun’un Primlerin Ödenmesi başlıklı  88. Maddesinde: “…..Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. “ […]

4.Dönem Geçici Vergide İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da değişiklik yapılmak suretiyle İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin 2017 Yılı indirimli kurumlar vergisi uygulamasında değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliği “Yatırımcıya İlave Teşvikler Geldi” başlıklı 01.03.2017 tarihli ve 2017/08 numaralı Bilgi Notu ile duyurmuştuk. […]

Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat (1.600 TL Cezası Var!)

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Yine söz konusu teslimlerin, teslimin yapıldığı ilgili ay KDV beyannamesinde beyan edilmesi ve yine bu teslimin,  “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu” doldurularak internet vergi dairesi üzerinden bildiriminin yapılması gerekmektedir. İnternet Vergi Dairesinin, internet sitesinde […]

Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat-1

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Satıcı İşletmelerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptıkları satışlarla ilgili çok önemli bir noktayı atladıkları ve bu nedenle özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. BİLDİRİM FORMU İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR Teşvik belgesi kapsamında KDV […]

SGK Denetimlerinden Ceza Yememek İçin…

Sosyal Güvenlik Kurumu, özellikle son günlerde, alışılmışın dışında denetim stratejisi uyguluyor. ÖNCE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ Sosyal Güvenlik Kurumu, başmüfettişlerini işyerlerine gönderiyor. Görevlendirilen başmüfettişler, şaşıracaksınız ama denetim yapmıyor. Müfettişler, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları, mevzuatın öngördüğü hak ve yükümlülükler, Kurumun ve Devletin uygulamaya koymuş olduğu teşvikler,  kayıtlı işçi çalıştırmanın önemi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yapılacak bir denetimde tespiti halinde karşılaşılacak […]

Binek Araç KDV’sinde 1984’te Kaldık

Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin  (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemiyor. GEREKÇE, GÜNÜMÜZ KOŞULLARIYLA UYUŞMUYOR… 3065 […]