İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine kur farkı uygulamasında imalatçının ihraç kaydıyla satışına istinaden iadesini istediği KDV tutarı ihracatçı tarafından aleyhine düzenlenen faturaya isabet eden KDV kadar azalmaktadır. Bir başka deyişle iadesini istediği KDV tutarını aleyhine düzenlenen kur farkına isabet eden KDV kadar azaltmaktadır.

Uygulamada bazı imalatçı mükellefler beyannamelerini verdikten sonra aleyhe ilişkin oluşan kur farkları nedeniyle düzenlenen faturalarda yer alan bedele ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu KDV oranını uygulanmak suretiyle hesapladıkları tutarı bir dilekçeyle iade talep ettikleri tutarlardan düşerek iade alacakları KDV tutarını düzeltme ancak ihracatın yapıldığı döneme ilişkin düzeltme beyannamesi vermemektedir. Bu tutarı bazen 136-Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında bekletilmekte bazen ise 192-Diğer KDV Hesabına veya 191- İndirilecek KDV Hesabına veya 689-Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar Hesabına(KKEG) aktarılmaktadır.

Bazı imalatçı mükellefler ise beyannamelerini verdikten sonra kur farkından dolayı matrahta aleyhe oluşan değişiklikler nedeniyle ihracatçının düzenlediği faturalarda yer alan bedele ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu KDV oranını uygulanmak suretiyle hesapladıkları tutarı iade tutarını azaltmak amacıyla ihracatın yapıldığı döneme ilişkin düzeltme KDV Beyannamesi vermektedir. Ancak, bir dönemde birden fazla ihraç kayıtlı satış varsa ve tahsilatlar da farklı tarihlerde yapılmakta ise kur farkından dolayı matrahta aleyhe oluşan değişiklikler nedeniyle aynı vergilendirme dönemine yönelik olarak 20 tane Düzeltme KDV Beyannamesi verilmesi durumu ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çözüm Önerisi 1:

İhraç kayıtlı teslimlerden doğan KDV iade tutarında meydana gelecek değişiklikler için, e-beyanname sisteminde güncelleme yapılarak DİİB kapsamında yapılan işlemlere benzer bir satırın oluşturularak KDV beyannamesi verilen dönemde aleyhe oluşan kur farkı bedelleri üzerinden hesaplanan KDV tutarının cari dönem KDV Beyannamede yer alan iade tutarından düşümünün yapılması ve bu tutarın cari dönem beyannamesinde indirilecek KDV olarak devreden KDV tutarına ilavesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde KDV Beyannamelerinde karışıklıklar oluşacak ve sürekli yapılan bu düzeltme işlemleri vergi dairelerinin de iş yükü artacaktır.

 

Çözüm Önerisi 2:

Karışıklığa sebebiyet veren ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin beşinci fıkrasına 5228 sayılı Kanun ile eklenen hükmün gereksiz olduğu ve bu hükmün kaldırılması ya da bu hükmü doğru yorumlayan 11 Seri No.lu KDV Tebliğinden önceki uygulamaya geri dönülmesinin sağlanmasıdır.