Etiket Arşivleri: KDV

Sanayi Sicil Belgesi Olmayan İmalatçı İşletmeler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilirler Mi?

Bir işletmenin, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı satış yapabilmesinin temel koşulu imalatçı vasfına sahip olmasıdır. Mükellefler arasında, “Tecil-Terkin Sistemi”,“3065’li Satış”, “11/1-c Uygulaması” olarak bilinen ihraç kayıtlı satışı, diğer şartları da taşımak koşuyla sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçılar yapabilirler. Detaylara girmeden konuya ilişkin doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isterim. Çoğu zaman işletmenin kapasite […]

Kamunun Vergi ve Sigorta Prim Alacaklarının Tahsiline İlişkin Çözüm Önerilerimiz

I-) Vergi ve SGK Borçları Yeniden Yapılandırılmalı, Taksit Ödemeleri Ötelenmeli Bilindiği üzere, önceki yıllarda çıkarılmış olan 6736,7020 ve 7143 ayılı kanunlarla Mükellefler, kamuya olan Vergi ve Sigorta prim borçlarını yapılandırmışlardı. Yapılandırmadan yararlanan mükellefler, her ay 6736, 7020 ve 7143 Sayılı üç ayrı yapılandırma kanunu kapsamındaki taksitleri, buna ek olarak yine güncel vergi ve SGK borçlarını […]

İcrada Satılan 2.El Araçlarda KDV Oranı Sorunu

İcradan alınan ikinci el araçlarda KDV oranının ne olacağı konusu hem alıcı hem de satıcı nezdinde sürekli tereddüt duyulan konulardan biridir. Vergi mevzuatımızdaki açıklamaların ve tanımlamaların icradan alınan ikinci el araçlar için de geçerli olup olmadığı önem arz etmektedir. Öncelikle vergi mevzuatımızın konu hakkındaki açıklamalarına bir göz atmak gerekirse; 60 No.lu KDV Sirkülerinin  (5.10.3) bölümünde […]

Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnalar başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı,” […]

İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine kur farkı uygulamasında imalatçının ihraç kaydıyla satışına istinaden iadesini istediği KDV tutarı ihracatçı tarafından aleyhine düzenlenen faturaya isabet eden KDV kadar azalmaktadır. Bir başka deyişle iadesini istediği KDV tutarını aleyhine düzenlenen kur farkına isabet eden KDV kadar azaltmaktadır. Uygulamada bazı imalatçı mükellefler beyannamelerini verdikten sonra aleyhe ilişkin oluşan kur farkları nedeniyle […]

Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının aylık olarak mahsuben iade hakkı bulunmaktadır. Ancak indirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak yıl içinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, izleyen yılın Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede […]

Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat-1

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Satıcı İşletmelerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptıkları satışlarla ilgili çok önemli bir noktayı atladıkları ve bu nedenle özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. BİLDİRİM FORMU İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR Teşvik belgesi kapsamında KDV […]

Binek Araç KDV’sinde 1984’te Kaldık

Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin  (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemiyor. GEREKÇE, GÜNÜMÜZ KOŞULLARIYLA UYUŞMUYOR… 3065 […]

KHK İle Hazineye Devrolan Şirketlerden Olan Alacaklarınızın Durumu

20 Temmuz 2016 sonrası uygulamaya giren OHAL ile birlikte art arda Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlanmış ve bu KHK’lar ile birlikte birçok şirkete kayyum atanmış veya doğrudan Hazine’ye devrolmuştur. Peki bu şirketlere mal veya hizmet satan şirketlerin durumu ne olacak? Tahsil edemedikleri alacakları için icra veya takip başlatabilecekler mi? İcra veya takip başlatamayacaklarsa bunlara karşılık […]

Binek Araç Satışında KDV Oranına Dikkat!

Hatırlanacağı üzere, ikinci el binek araçların satışında uygulanacak KDV oranına ilişkin değişiklik, 06.04.2008 tarihli ve 26839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmış, yine konuya ilişkin detaylı açıklamalara ise 60 sıra no.lu KDV Sirkülerinin “5.10” bölümünde yer verilmişti. Uygulamada, ikinci el binek veya ticari araç satışlarında yanlış KDV oranlarının hesaplandığı görülmektedir. […]