Etiket Arşivleri: katma değer vergisi

İcrada Satılan 2.El Araçlarda KDV Oranı Sorunu

İcradan alınan ikinci el araçlarda KDV oranının ne olacağı konusu hem alıcı hem de satıcı nezdinde sürekli tereddüt duyulan konulardan biridir. Vergi mevzuatımızdaki açıklamaların ve tanımlamaların icradan alınan ikinci el araçlar için de geçerli olup olmadığı önem arz etmektedir. Öncelikle vergi mevzuatımızın konu hakkındaki açıklamalarına bir göz atmak gerekirse; 60 No.lu KDV Sirkülerinin  (5.10.3) bölümünde […]

İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine kur farkı uygulamasında imalatçının ihraç kaydıyla satışına istinaden iadesini istediği KDV tutarı ihracatçı tarafından aleyhine düzenlenen faturaya isabet eden KDV kadar azalmaktadır. Bir başka deyişle iadesini istediği KDV tutarını aleyhine düzenlenen kur farkına isabet eden KDV kadar azaltmaktadır. Uygulamada bazı imalatçı mükellefler beyannamelerini verdikten sonra aleyhe ilişkin oluşan kur farkları nedeniyle […]

Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının aylık olarak mahsuben iade hakkı bulunmaktadır. Ancak indirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak yıl içinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, izleyen yılın Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede […]

4.Dönem Geçici Vergide İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da değişiklik yapılmak suretiyle İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin 2017 Yılı indirimli kurumlar vergisi uygulamasında değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliği “Yatırımcıya İlave Teşvikler Geldi” başlıklı 01.03.2017 tarihli ve 2017/08 numaralı Bilgi Notu ile duyurmuştuk. […]

Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat-1

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Satıcı İşletmelerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptıkları satışlarla ilgili çok önemli bir noktayı atladıkları ve bu nedenle özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. BİLDİRİM FORMU İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR Teşvik belgesi kapsamında KDV […]

Binek Araç KDV’sinde 1984’te Kaldık

Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin  (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemiyor. GEREKÇE, GÜNÜMÜZ KOŞULLARIYLA UYUŞMUYOR… 3065 […]

Kira Gelirlerinde İzaha Davet Başladı

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en son düzenleme, 25 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı. Söz konusu tebliğ ile İzaha davet müessesesinin usul ve esasları belirlendi. Bu haftaki yazımızda, özellikle kira geliri olup bir şekilde […]

Çek Mağduru Olmayın!

Son aylarda piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ödenmeyen (karşılıksız) çeklerde ciddi artış gözlenmektedir. Bu çeklerin bir bölümü çeşitli şekillerde dolandırıcılar tarafından piyasaya sürülen çeklerden oluşmaktadır. Bu çeklerin, İşletmeler tarafından gerekli istihbarat yapılmadan, bilinçsizce kabul edilmesi dolandırılmayla sonuçlanmaktadır. Bu haftaki yazımızda, bu çeklerin dolandırıcılar tarafından piyasaya ne şekilde sürüldüğü ve dolandırılmamak için ne tür tedbirlerin alınması konusuna […]

Vergi Affından Yararlananlar Dikkat!

Bilindiği üzere, 2016 yılında 6736 sayılı kanunla, 2017 yılında ise 7020 sayılı kanunla mükelleflere vadesi geçmiş kesinleşmiş vergi ve sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanınmıştı. Söz konusu kanunlar kapsamında başvuruda bulunan mükelleflerin borçları taksite bağlanmıştı. Ancak ilgili kanunlarda belirtilen ödeme şartlarının yerine getirilmeyenlerin yapılandırmaları bozulmuştu. Bu haftaki yazımızda, yapılandırması bozulan mükelleflerin ne yapmaları gerektiği konusuna değineceğiz. […]

Çek Kullanan Şirketlerin Dikkatine!

Uygulamada satıcılara yapılan ödemelerde, gerek firma çeklerinin düzenlenmesinde gerekse müşteri çeklerinin ciro edilmesinde, işletme için hayati öneme sahip hatalar yapıldığı görülmektedir. Yapılan vergi incelemelerinde söz konusu hatalar tespit edilmekte, mükellefler müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmakta, indirim konusu yapılan KDV’ler reddedilmektedir. Bu haftaki yazımızda, müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmamak ve olası bir vergi incelemesinde, indirim konusu […]