Etiket Arşivleri: Devlet katkısı

İcrada Satılan 2.El Araçlarda KDV Oranı Sorunu

İcradan alınan ikinci el araçlarda KDV oranının ne olacağı konusu hem alıcı hem de satıcı nezdinde sürekli tereddüt duyulan konulardan biridir. Vergi mevzuatımızdaki açıklamaların ve tanımlamaların icradan alınan ikinci el araçlar için de geçerli olup olmadığı önem arz etmektedir. Öncelikle vergi mevzuatımızın konu hakkındaki açıklamalarına bir göz atmak gerekirse; 60 No.lu KDV Sirkülerinin  (5.10.3) bölümünde […]

4.Dönem Geçici Vergide İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da değişiklik yapılmak suretiyle İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin 2017 Yılı indirimli kurumlar vergisi uygulamasında değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliği “Yatırımcıya İlave Teşvikler Geldi” başlıklı 01.03.2017 tarihli ve 2017/08 numaralı Bilgi Notu ile duyurmuştuk. […]

Çek Mağduru Olmayın!

Son aylarda piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ödenmeyen (karşılıksız) çeklerde ciddi artış gözlenmektedir. Bu çeklerin bir bölümü çeşitli şekillerde dolandırıcılar tarafından piyasaya sürülen çeklerden oluşmaktadır. Bu çeklerin, İşletmeler tarafından gerekli istihbarat yapılmadan, bilinçsizce kabul edilmesi dolandırılmayla sonuçlanmaktadır. Bu haftaki yazımızda, bu çeklerin dolandırıcılar tarafından piyasaya ne şekilde sürüldüğü ve dolandırılmamak için ne tür tedbirlerin alınması konusuna […]

Vergi Affından Yararlananlar Dikkat!

Bilindiği üzere, 2016 yılında 6736 sayılı kanunla, 2017 yılında ise 7020 sayılı kanunla mükelleflere vadesi geçmiş kesinleşmiş vergi ve sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanınmıştı. Söz konusu kanunlar kapsamında başvuruda bulunan mükelleflerin borçları taksite bağlanmıştı. Ancak ilgili kanunlarda belirtilen ödeme şartlarının yerine getirilmeyenlerin yapılandırmaları bozulmuştu. Bu haftaki yazımızda, yapılandırması bozulan mükelleflerin ne yapmaları gerektiği konusuna değineceğiz. […]

Kamu Borcu Olan Ltd Şirket Ortaklarına Büyük Fırsat

Bilindiği üzere, limited şirketlerde müdürler dışındaki ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre; şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. En son çıkan 7020 sayılı yapılandırma Kanunu, limited şirket ortaklarına, limited şirketten tahsil edilemeyen kamu borçları yönünden önemli bir imkan sunmaktadır. Buna göre, limited şirket […]

Yabancıya KDV’siz Konut Satışı Anayasa Mahkemesi’nde

Hatırlanacağı üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmişti. Anayasaya […]

Anayasa Mahkemesinden Tarihi İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi, 03.04.2015 tarih ve 29315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun’un mükerrer 35. maddesinin 5. ve 6.fıkrasında yer alan hükümlerin, Anayasa’nın 2.maddesine aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönünde karar vermiştir. Kanuni Temsilciler Sorumlu Tutulamayacak Bilindiği üzere;6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil […]

Bireysel Emeklilik Sisteminde (Bes) Neler Değişti?

29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler yapıldı. Yazımızın konusunu, 01.01.2013 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişiklikler ve uygulamaya yönelik açıklamalar oluşturmaktadır. Bireysel Emeklilik Sisteminde […]