Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının aylık olarak mahsuben iade hakkı bulunmaktadır. Ancak indirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak yıl içinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, izleyen yılın Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi” başlıklı bölümünde açıklandığı üzere;

İndirimli orana tabi teslimlerin gerçekleşmiş olduğu cari yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da iadesi gerçekleşmeyen iade alacaklarının, en erken iade talebinin yapıldığı dönemi izleyen dönemde, en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede “indirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Örnek: Müteahhitlik faaliyetinde bulunan (M) firması, 2011 yılının Haziran ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde 150 m²’nin altında konut teslimlerinde bulunmuştur. İndirimli orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendiği ancak indirim yoluyla telafi edemediği tutarı, bu bölümdeki açıklamalara göre hesaplamış ve 2011 yılı için belirlenen alt sınır olan 14.300 TL’yi düştükten sonra kalan 190.000 TL’lik tutarın mahsuben iadesini Ağustos/2011 vergilendirme döneminde talep etmiştir. Bu tutarın 152.000 TL lik kısmı, Eylül 2011 döneminde vergi borçlarına mahsuben iade edilmiştir.

Dolayısıyla mükellefin yılı içinde mahsuben iadesini talep ettiği 190.000 TL, iadenin talep edildiği Ağustos/2011 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılmıştır. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarından çıkarılmakla beraber mahsuben iadesi gerçekleşmeyen 38.000 TL’lik tutar, en erken Eylül/2011 dönemine, en geç 2012 yılının Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İndirimler” kulakçığı altındaki 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesaplarında dikkate alınmak üzere yeniden devreden KDV tutarlarına dâhil edilecektir.

 

Yıl içerisinde talep edilip de iadesi gerçekleşmeyen tutarların, yukarıda belirtildiği şekilde devreden KDV hesabına dahil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla iade talebinden vazgeçildiği anlamına gelmektedir. Yine devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.

 

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMEYİ UNUTMATIN

2017 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle aylık iade talebinde bulunmuş işletmelerin hak kaybına uğramamak için;

2017 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen KDV tutarlarını, en geç 2018 Ocak dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazmaları gerektiğini,

Söz konusu tutarları, 2018 Ocak dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazmayı unutanların ise henüz geç kalmadıklarını, en geç 26.02.2018 tarihi itibariyle (bugün) düzeltme KDV beyannamesi vererek bu eksikliği giderebileceklerini belirtmek isteriz.